wapno w tabletkach dla dorosłych ad

Ze względu na ograniczoną dostępność zestawów testowych i personelu, nie przetestowano każdej darowizny z każdego ośrodka. Testowane próbki zasadniczo reprezentowały te pierwsze dostępne, do maksymalnej dziennej zdolności testowej laboratorium. Dawcy krwi do transfuzji autologicznych i ukierunkowanych oraz do aferezy stanowili mniej niż 4 procent ogółu badanej populacji. Próbki, które okazały się początkowo reaktywne dla antygenu p24, zostały powtórzone w dwóch powtórzeniach. Próbkę uznano za wielokrotnie reaktywną, jeśli była reaktywna w co najmniej jednym z dwóch powtórzeń testu. Wszystkie produkty krwi pochodzące z wielokrotnie reaktywnego dawstwa zostały poddane kwarantannie i wysłane natychmiast do centralnego laboratorium.
Funkcje centralnego laboratorium
W laboratorium laboratoryjnym Blood Systems, laboratorium referencyjnym badania, wszystkie powtarzalnie reaktywne jednostki krwi i losowo wybrane jednostki negatywne pod względem antygenu p24 zostały przetworzone w celu oddzielenia i zamrożenia osocza oraz wyizolowania limfocytów do kriokonserwacji w 10% dimetylosulfotlenku. Reprezentatywne pary próbek limfocytów i osocza zostały wysłane zamrożone do FDA w celu wykrycia sekwencji genu HIV-1 przez reakcję łańcuchową polimerazy.
Wszystkie jednostki krwi otrzymane z centrów krwi były testowane w dwóch egzemplarzach dla antygenu p24 według każdego z testów dwóch producentów. Te, które znalazły się wielokrotnie reaktywne w którymkolwiek z testów, testowano dalej pod względem specyficzności antygenu p24 z testem neutralizacji ustalonym dla tego testu.
Kontynuacja badań epidemiologicznych i laboratoryjnych
Wszyscy dawcy z dodatnim (zneutralizowanym) oznaczeniem antygenu zostali powiadomieni o swoich wynikach badań w miejscowym centrum krwi, poproszeni o udział w badaniu kontrolnym i poproszeni o podpisanie oddzielnego formularza zgody na ponowne badanie i osobistej rozmowy. Próbka dawców, których testy antygenu p24 były wielokrotnie reaktywne, ale nie neutralizowane, a próbka dawców kontrolnych negatywna zarówno dla antygenu p24, jak i anty-HIV-1 została losowo wybrana do obserwacji w ośmiu ośrodkach krwi, które uczestniczyły jednocześnie w badaniu HIV-1-seropozytywnych dawców krwi prowadzonych przez Centers for Disease Control (CDC) .11
Osoby badane i kontrole były przesłuchiwane przez przeszkolonych ankieterów z wywiadu CDC, którzy stosowali wystandaryzowany kwestionariusz w celu identyfikacji ryzyka zakażenia HIV-1; dane demograficzne dotyczące dawców i historię ich oddawania krwi zostały pobrane z dokumentacji banków krwi. Ponadto pobierano kolejną próbkę krwi co najmniej miesiąc po pierwotnym dawkowaniu w celu powtórzenia testu antygenu p24 i anty-HIV-1 oraz u niektórych osób badanych w celu wykrycia HIV-1 przez reakcję łańcuchową polimerazy i współdziałanie limfocytów. .
Ekranowanie i neutralizacja antygenu p24
W teście antygenu p24 HIV-1 stosowano następujące testy immunoenzymatyczne (EIA): EIA HIV AG-1 (Abbott Laboratories, całkowity czas inkubacji, 24 godziny), monoklonalny EIA anty-HIV-1 (Abbott, czas inkubacji, 6 godzin), i Coulter HIV Ag Assay (Coulter Immunology, czas inkubacji, 3 godziny).
Próbki krwi były uważane za ujemne, chyba że były wielokrotnie reaktywne. Te, które znaleziono wielokrotnie reaktywne były testowane przez odpowiedni test neutralizujący odpowiedniego producenta
[przypisy: żyła odpiszczelowa, sluz w kale, urolog warszawa nfz ]