Badanie przesiewowe wybranych dawców męskich krwi dla antygenu ludzkiego wirusa niedoboru odporności p24 typu 1 ad

W momencie przekazania darowizn do repozytorium dawcy wyrazili zgodę na przetestowanie próbek surowicy pod kątem obecności przeciwciał anty-HIV-1, gdy test stał się dostępny. Zgodzili się także na użycie ich surowicy do późniejszej oceny innych procedur laboratoryjnych, które mogą być przydatne w ocenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w krew. Informacje uzyskane z rutynowych rejestrów wszystkich darowizn w służbie krwi obejmowały płeć, wiek i miejsce zamieszkania dawcy, zgodnie z Kodeksem pocztowym. Te próbki surowicy zostały poddane krioprezerwacji w temperaturze -70 ° C z ostrożną regulacją i monitorowaniem temperatury. Próbki rozmrożono i natychmiast ponownie zamrożono dwukrotnie (w celu skriningu przeciwciał przeciw HIV-1 i limfotropowemu wirusowi limfocytów T ludzkiej myszy typu I i II). W tych warunkach wykazano, że antygen p24 w surowicy zachowuje się bez wykrywalnej utraty reaktywności (dane niepublikowane). W latach 1985-1986 cztery służby krwi przeprowadziły badanie przesiewowe pod kątem przeciwciał HIV-1 za pomocą testu immunoenzymatycznego (EIA) (Electro-Nucleonics, Columbia, Md.) W 1968684 darowiznach do repozytorium. Początkowo reaktywne próbki surowicy były ponownie testowane w dwóch powtórzeniach; jeżeli średnia wartość uzyskana przy powtórnym badaniu była powyżej wartości odcięcia, próbkę uznawano za wielokrotnie reaktywną. W celu potwierdzenia swoistości testu, badanie wymagało określenia pozytywnego wpływu przeciwciał przeciwko antygenom otoczki i rdzenia HIV-1 zarówno poprzez immunoblotting białek, jak i radioimmunoprecypitację. Wyniki tego badania opisano gdzie indziej.28
Wybór próbek surowicy do badania przesiewowego antygenu p24
Częstość występowania anty-HIV-1 wśród próbek surowicy w repozytorium była najwyższa dla młodych mężczyzn żyjących w obszarach o dużym przylegającym obszarze kodu pocztowego, w których skumulowana częstość występowania AIDS była również wysoka28. W związku z tym wybraliśmy próbki do badania antygenu p24 z mężczyźni w wieku od 18 do 44 lat żyjący w strefach mieszkalnych o częstości występowania wirusa HIV-1> 1%.
Protokół testowy i kontrola jakości
Opracowaliśmy standardowy protokół z użyciem dostępnego w handlu zestawu EIA do wykrywania antygenu HIV-1 na podstawie wychwytu przez polipeptyd anty-HIV-1 (Abbott Laboratories, North Chicago). 17 Dolna granica wykrywalności tego testu wynosiła 5 do 10 pg antygenu p24 na mililitr. W przypadku badania przesiewowego jedna usługa krwi wykorzystała modyfikację testu, w którym niejonowy detergent Triton X-100 został dodany do uzyskania końcowego stężenia detergentu w próbce 0,5%. Pozostałe trzy usługi krwi przeprowadziły badanie przesiewowe bez dodatku detergentu. Reaktywność na antygen p24 HIV-1 została potwierdzona przez wielokrotne badanie EIA i swoistą neutralizację (> 50%) surowicy zawierającej wysokie miano przeciwciał przeciw HIV-1, zgodnie z ulotką dołączoną przez producenta. Dwie próbki anty-HIV-dodatnie reaktywne dla antygenu p24 nie były testowane pod kątem powtórnej reaktywności i neutralizacji z powodu ograniczonych objętości resztkowych. Wszystkie próbki wielokrotnie reaktywne dla antygenu p24 i negatywne dla anty-HIV-1 w testach neutralizacji przez EAR Abbott zostały również ocenione w procedurze EIA drugiego producenta (Coulter Diagnostics, Hialeah, Fla.). W teście Coulter zastosowano monoklonalny antygen p24 w celu wychwycenia antygenu HIV-1.
Procedury kontroli jakości podczas badań przesiewowych obejmowały testowanie zalecanych przez producenta kontroli, jak również dwóch próbek na 50-studzienkową płytkę testową pochodzącą z centralnie kodowanego i rozproszonego panelu próbek z rodowodami, o których wiadomo, że są antygenowo-pozytywne lub antygenowo-ujemne.
[przypisy: zamojski szpital niepubliczny, sanvit iwonicz, wazektomia opinie ]